Produktivní a ekologická řešení

Technologie

Technologie

Zabýváme se aplikovaným výzkumem a specializovanou výrobou v oblasti třískového obrábění, laserových a aditivních technologií. Jsou prováděna jak dílčí, tak i komplexní řešení často komplikovaných a náročných technologií. Výroba je zaměřena na přesné a geometricky složité dílce.

Hlavní výzkumná témata představují:

Obráběcí proces, jeho podstata a optimalizace, snižování výrobních nákladů a ekologické obrábění

Výzkum se zaměřuje na tvorbu znalostí pro obrábění hi-tech materiálů, jako jsou titanové a niklové slitiny, kalené a korozivzdorné oceli, pevnostní hliníkové slitiny, kompozitní materiály aj. Vyvíjeny jsou metodiky měření veličin doprovázejících proces obrábění pro tvorbu zpřesněných matematických modelů teplot a sil při obrábění. Modely jsou nasazovány při predikci průběhu obrábění. Jsou vyvíjeny a aplikovány originální přístupy k obrábění spočívající například v modifikaci a správném použití pokročilých řezných materiálů (supertvrdé materiály, slinuté karbidy nového složení), použití specifických podmínek chlazení řezného procesu (vysokotlaké chlazení a minimální mazání), vývoji unikátních obráběcích nástrojů a nových způsobů řízení obráběcích strojů (plynulá a řízená změna otáček rotačního nástroje).

Víceosé obrábění na CNC strojích

Vyvíjeny jsou nové efektivní přístupy pro vyšší produktivitu, přesnost a jakost tvarově složitých dílců, výzkum se orientuje na optimalizované řízení nástrojů a naladění strojů pro dodržení požadovaných pracovních podmínek. Pro podporu uvedeného výzkumu jsou vyvíjeny postprocesory a simulační modely strojů pro tvoru a verifikaci NC programů s originálními funkcemi pozitivně ovlivňujícími průběh obrábění. Dále jsou vyvíjeny vlastní vizualizační a verifikační softwarové aplikace pro predikci chování soustavy stroj-nástroj-obrobek a zajištění dosažení požadovaných parametrů.

Laserové technologie

Předmětem výzkumu je zvyšování efektivity, kvality a rozvoj inovativních aplikací laserových technologií. Využití laseru je směřováno do oblasti úběru materiálu (např. obrábění tvrdých a supertvrdých řezných materiálů), zpracování povrchu pro dosažení zlepšených vlastností (např. z hlediska drsnosti, smáčivosti, tření, otěruvzdornosti) a v neposlední řadě i pro svařování a navařování kovů. Hlavním zaměřením výzkumných aktivit je mapování elementárních jevů doprovázejících vzájemnou interakci laserového paprsku a materiálu a na to navázaná optimalizace parametrů laserového záření pro produktivní a kvalitní zpracování.

Více informací o laserových technologiích.

Aditivní a hybridní technologie na bázi WAAM

RCMT vyvíjí vlastní aditivní a hybridní technologii (kombinující navařování a obrábění) od roku 2013 a je pravděpodobně jediným pracovištěm v ČR, které takto vyvíjí a zdokonaluje vlastní originální technologii pro aditivní výrobu kovových dílců. Technologie je popsána v mezinárodním patentu (Global Patent Index – EP 3389907 A4). Všechny konkrétní výsledky výzkumné a vývojové činnosti jsou součástí neveřejné databáze procesních technologických parametrů, která je součástí vlastního SW modulu CAM systému HM pod systémem NX. Druhou částí teoretického základu je vlastní model korekcí dráhového a výkonového řízení procesu navařování. Znalostní základ je excelentní a umožňuje FS ČVUT spolupracovat zejména na vývoji nových technologií WAAM.

Více informací o aditivní a hybridní technologii.

Kontakty

Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

P.Zeman@rcmt.cvut.cz
+420 605 205 923
+420 221 990 923