RCMT

Členství v oborových organizacích

Členství v mezinárodních organizacích

CIRP

CIRP (College International pour la Recherche en Productique) je přední světová organizace ve výzkumu výrobního inženýrství a stojí v čele vývoje, optimalizace, řízení a správy procesů, strojů a systémů. Akademie omezila členství na základě prokázané excelence ve výzkumu a má přibližně 600 akademických a průmyslových členů z 50 průmyslových zemí. Vizí CIRP je podporovat výzkum a vývoj mezi svými členy z akademické obce a průmyslu a přispívat tak ke globálnímu ekonomickému růstu a blahobytu společnosti. Posláním CIRP je rozvíjet mezinárodní síť špičkových výzkumných pracovníků a průmyslníků na nejvyšší úrovni za účelem shromažďování jejich znalostí a poznatků.

Firemní členství Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Zástupci Ing. Matěj Sulitka, doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.

EIT Manufacturing

ČVUT v Praze je členem evropského konsorcia EIT Manufacturing, které si klade za cíl posílit vzdělávání, výzkum a inovativní podnikání v oblasti průmyslové výroby v rámci Evropy. Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen Evropskou unií v roce 2008 a má dedikovány prostředky na rozvoj podnikání, vzdělávání a výzkum přímo v rámci rámcového programu EU Horizon 2020. Celé EIT v současnosti sdružuje více než 1 500 partnerů v celkem osmi sektorově zaměřených společenstvích. Jedním z nich je od roku 2018 i EIT Manufacturing, které se zaměřuje na podporu inovací v evropské výrobní sféře, a má za cíl zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. EIT Manufacturing poskytuje kromě přímých projektových příležitostí také různorodé možnosti pro rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce. EIT Manufacturing vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci; a kde jsou nositelé inovací schopni zaujmout investory.

Jádro konsorcia EIT Manufacturing se rozrostlo z původních pěti desítek subjektů na současných 61 ze 17 evropských zemí. ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný plný člen z ČR prostřednictvím dvou svých součástí – Fakulty strojní (FS ČVUT) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). Tato dvě pracoviště realizují ve spolupráci s evropskými partnery další projekty, zpravidla roční, v oblasti přenosu digitálních znalostí v Průmyslu 4.0, výukových aktivit pro zvyšování kvalifikace pro práci s pokročilými výrobními technologiemi, ale například i digitální transformace firem.

Více informací o odborných seminářích připravovaných týmy ČVUT v Praze je na stránkách EITM Hub a v kalendáři akcí RCMT a kalendáři kurzů.

Účastníci kurzů se tak zapojují do největší evropské sítě pro průmysl a získávají:

  • spolupráci s partnery z akademické a průmyslové sféry;
  • mentoring a podporu pro projekty digitální transformace;
  • zapojení do mezinárodních projektů;
  • sdílení znalostí a know-how;
  • vzdělávací programy na míru pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace;
  • finanční podporu inovativních projektů.

Firemní členství Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Zástupci Ing. Matěj Sulitka, doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.

EUSPEN

Evropská společnost pro přesné strojírenství a nanotechnologie European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (euspen) je vlivná komunita spojující průmyslníky, výzkumníky, respektované úřady, nové a zavedené hráče po celém světě. Poskytuje podnikatelskou platformu, která umožňuje společnostem a výzkumným ústavům propagovat jejich nejnovější technologický vývoj, produkty a služby a držet krok s těmi v oboru. Definovaným posláním společnosti euspen je rozvíjet umění, vědy a technologie přesného strojírenství, mikroinženýrství a nanotechnologií; podporovat jeho šíření prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy; a usnadnit jeho využití vědou a průmyslem.

Firemní členství Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Zástupci Ing. Martin Mareš, Ph.D., Ing. Otakar Horejš, Ph.D.

Členství/Spolupráce s národními organizacemi

Česká strojnická společnost

Česká strojnická společnost, z. s. (ČSS) je zapsaný spolek strojních inženýrů a techniků, zajímajících se o strojírenství a příbuzné obory. Pro své členy i širší technickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace a podporovat výměnu zkušeností z různých strojírenských oborů. Česká strojnická společnost je dobrovolným členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS).

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení členem společnosti

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z. s. (CTPS) sdružuje a podporuje podpora aktivity a iniciativy organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

Individuální členství: Ing. Jan Smolík, Ph.D., člen představenstva

Českomoravská společnost pro automatizaci

Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s. (ČMSA) sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti automatizace strojírenských výrobních procesů, nebo se zajímající o tuto problematiku. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, pedagogové, manažeři, projektové a realizační firmy, odborné školy, vysoké školy apod.

Individuální členství v předsednictvu ČMSA: doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc., Ing. Tomáš Krannich, Ph.D., Ing. Lukáš Novotný, Ph.D., doc. Ing. Pavel Souček, DrSc., Ing. Jiří Švéda, Ph.D.

Společnost pro obráběcí stroje

Společnost pro obráběcí stroje, z. s. (SpOS) sdružuje firmy a fyzické osoby, které jsou aktivní v oblasti vývoje a užívání obráběcích strojů. Členství ve Společnosti umožňuje získávat a sdílet všem členům aktuální informace o dění v oboru, účastnit se vzdělávacích akcí a odborných workshopů v oblasti obráběcích strojů. Aktivity společnosti umožňují efektivně propojit firmy a výzkumná pracoviště v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové spolupráce.

Individuální členství a významné pozice ve Výkonném výboru SpOS: Ing. Jan Smolík, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (vědecký tajemník), Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc. (členové)

Technologická platforma Strojírenská výrobní technika

Technologická platforma Strojírenská výrobní technika (TPSVT) je seskupení výrobních podniků, výzkumných organizací a svazů, které dlouhodobě působí v oboru „Machine tools“ v ČR. Hlavním cílem platformy je přispívat k rozvoji a konkurenceschopnosti oboru „Machine tools“ prostřednictvím podpory orientovaného oborového aplikovaného výzkumu. Platforma je jediným a vrcholným uskupením v oboru, které formuluje dlouhodobou odbornou strategii výzkumu, ze které vychází následná implementace do konkrétní projektů VaV.

Individuální členství: Ing. Jan Smolík, Ph.D., místopředseda Řídícího výboru, doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., předseda Výkonného výboru

Svaz strojírenské technologie

Svaz strojírenské technologie, z. s. (SST) byl založen zejména na podporu a ochranu společných zájmů svých členů, s cílem koordinovat jejich součinnost ve všech oblastech, kdy je společný postup účelný při realizaci podnikatelských záměrů. V současné době SST sdružuje většinu společností a organizací působících v oboru České republice. V rámci České republiky pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70 % produkce obráběcích a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani ostatní produkce podniků SST, jako jsou dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje, hydraulická zařízení, kuličkové šrouby a matice, motory, nářadí a měřidla. Členství ve Svazu umožňuje firmám a organizacím přístup k oborovým statistickým informacím, podporu prosazování zájmů členských podniků SST v dialogu se státní správou a společenskými organizacemi v ČR a aktivní spolupráci s CECIMO.

Individuální členství: prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., čestný člen představenstva